Regulamin

Dział I DEFINICJE, INFORMACJE OGÓLNE  

 

1 Definicje  

 • DANPOL s.c.

DANPOL Jerzy i Mariusz Kieczmerski spółka cywilna z siedzibą w Szczytnie, NIP 7451759601, REGON 280078485 prowadzona wspólnie przez wspólników: Jerzego Kieczmerskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DANPOL Jerzy Kieczmerski z siedzibą w Szczytnie, NIP 7450005840, REGON 510428430 oraz Mariusza Kieczmerskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DANPOL Mariusz Kieczmerski z siedzibą w Szczytnie, NIP 7451704770, REGON 280467376, zwana także dalej „Sprzedawcą”;

 • Danpol.eu

zwany także dalej „Sklepem”, internetowa platforma sprzedaży, działająca pod adresem: https://danpol.eu, prowadzona w języku polskim, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez Regulamin, Klienci otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów;

 • Klient

korzystająca ze Sklepu: (I) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (II) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu, (III) podmiot, który spełnia warunki regulaminu, po dokonaniu uprzedniej Rejestracji.

 • Rejestracja

Na podstawie poprawnego zarejestrowania Użytkownik uzyskuje własne konto oraz uprawniony jest do składania oświadczeń woli sprzedającemu o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu danpol.eu.

 • Kupujący, Składający Zamówienie

użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu danpol.eu przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.

 • Konto

osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie na skutek prawidłowej rejestracji służące gromadzeniu oraz przechowywaniu danych na temat działalności użytkownika w ramach serwisu  danpol.eu, w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

 • Towar

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, oferowane w sklepie internetowym danpol.eu.       

 • Ofert

skierowana przez DANPOL s.c., do wszystkich użytkowników serwisu danpol.eu, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności,ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.     

 • Zamówienie

oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość. W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Kupującego,  system danpol.eu w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży , zasad płatności, kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.      

 • Koszyk

funkcjonalność sklepu internetowego służące Kupującemu do dokonywania zakupów w serwisie danpol.eu, poprzez gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku wyboru („kliknięcia”) opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacji wskazującej użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wynik przyjęcia oferty, w szczególnościjakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru oraz okresy realizacji zamówienia. .     

 • Przyjęcie oferty

przeprowadzone przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty , wywołujące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaż pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Polegają one w szczególności   na potwierdzeniu przez Kupującego otrzymania oferty – „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Kupuję i płacę”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonanym zamówieniu wraz z potwierdzeniem zamówienia sporządzonym  przez pracownika DANPOL s.c.. Wkontakcie z tymże pracownikiem Kupujący będzie mógł doprecyzować swoje zamówienia bądź skorzystać z prawa do anulowania zamówienia lub dokonać zmiany w zamówieniu. Po tych czynnościach umowa staje się wiążąca.

 • Złożenie zamówienia

przeprowadzone  przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia, rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy DANPOL s.c. i Kupującym. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamówionego produktu. Oferta staje się wiążaca dla Kupującgo po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego.

 • Sprzedaż, Zawarcie umowy

wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. 2014 poz. 827)

 • Regulamin

niniejszy Regulamin korzystania z serwisu danpol.eu, znajdujący się pod adresem internetowym sklepu z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.

 • Administrator danych

Jerzy Kieczmerski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DANPOL Jerzy Kieczmerski z siedzibą w Szczytnie, NIP 7450005840, REGON 510428430 oraz Mariusz Kieczmerski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DANPOL Mariusz Kieczmerski z siedzibą w Szczytnie, NIP 7451704770, REGON 280467376 prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą DANPOL Jerzy i Mariusz Kieczmerski s.c z siedzibą w Szczytnie, NIP 7451759601, REGON 280078485  – wskazany w § 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

 1. Polityka prywatności – Dokument „Polityka prywatności stosowana przez DANPOL s.c. z siedzibą w Szczytnie w zakresie ochrony danych osobowych” dostępny na stronie internetowej danpol.eu pod adresem https://danpol.eu/regulamin/

 

2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu danpol.eu, jak również  sposób i warunki zawierania w ramach serwisu danpol.eu umów sprzedaży, określając jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujących  w zakresie ochrony danych osobowych przepisówpolskiego prawa.
 2. Usługa korzystania z serwisu danpol.eu polega na zapewnieniu dostępu do sklepu internetowego utworzonego w domenie danpol.eu, w ramach którego Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania ze Sprzedawcą (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie) umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. Niniejsza usługa jest nieodpłatna.   
 3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną wskazane w § 2 ust. 3jest DANPOL s.c. z siedzibą w Szczytnie, przy ul. Wielbarskiej 15, 12-100 Szczytno, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP:7451759601, nazywana w dalszej treści niniejszego Regulaminu: DANPOL s.c.       
 4. DANPOL s.c. w ramach prowadzonego przez siebie serwisu udostępnia sklep danpol.eu, umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów.    
 5. DANPOL s.c. udostępnia zainteresowanym osobom (użytkownikom) swoje strony WWW oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy. Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania serwisu należy zgłaszać na kontakt@danpol.eu  
 6. Administratorem danych osobowych są Jerzy Kieczmerski, prowadzący  działalność gospodarczą pod nazwą DANPOL Jerzy Kieczmerski z siedzibą w Szczytnie, NIP 7450005840, REGON 510428430 oraz Mariusz Kieczmerski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DANPOL Mariusz   Kieczmerski z siedzibą w Szczytnie, NIP 7451704770, REGON 280467376 prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą DANPOL Jerzy i Mariusz Kieczmerski s.c z siedzibą w Szczytnie, NIP 7451759601, REGON 280078485     
 7. Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe danpol.eu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24 godzinyna dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zakazów lub organiczeń handlu wynikających z bezwględnie obowiąznujących przepisów prawa. DANPOL s.c.  umożliwia płatność przelewem (numer konta bankowego jest podany w potwierdzeniu zamówienia) oraz płatność w systemie PayU obejmującą szybkie przelewy internetowe i płatności kartami kredytowymi.Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znakami towarowe konkretnych właścicieli.    
 8. DANPOL s.c. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień w przypadku, gdy działania Użytkownika  naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu danpol.eu lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy DANPOL s.c.uzna, że określone konto Użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych. O powyższym fakcie użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail lub komunikat w panelu Konto Użytkownika).    
 9. DANPOL s.c. może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji w przypadku, gdy uprzednio skorzystał wobec Użytkownika z uprawnienia wskazanego w § 2 ust. 8 DANPOL s.c. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od DANPOL s.c. niezależnych,  a także zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi, w sytuacji, w której konieczne jest i przeprowadzenie napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie DANPOL s.c.

 

3 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu danpol.eu

 1. Do korzystania z serwisu danpol.eu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych .         
 2. DANPOL s.c. informuje, iż podczas korzystania z usług danpol.eu w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji na temat plików typu „cookies” znajduje się w Polityce prywatności DANPOL s.c. dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://danpol.eu/regulamin/

  

Dział II  

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU danpol.eu

    

1 Użytkownicy

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownikiem korzystającym z serwisu danpol.eu w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie DANPOL s.c. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegania treści niniejszego regulaminu oraz zobligowani są niezwłocznie zawiadomić DANPOL s.c. o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

 

2 Rejestracja

 1. Użytkownik, który zamierza skorzystać w pełni z usług serwisu, powinien uprzednio dokonać rejestracji. Na skutek prawidłowo dokonanej rejestracji dla Użytkownika zakładane jest konto. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym zgodnie z jego treścią.
 2. Rejestracja jest możliwa po wskazaniu minimalnego zakresu danych, takich jak:: posiadany, istniejącey adresu poczty elektronicznej e-mail oraz  własne, unikalne hasło, za pomocą którego Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu automatycznie wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail wiadomość, która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w tymprzynajmniej jednej cyfry. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika.  Użytkownik nie powinien udostępniać treści loginu i hasła osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia treści loginu i hasła przez użytkownika osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zamówienia dokonane na skutek powyższego naruszenia. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.

 

3 Konto

 1. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje  po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez Użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na przycisk „stwórz konto”. Z chwilą potwierdzenia rejestracji z dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług przez Danpol s.c. w ramach serwisu pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a DANPOL s.c. na czas nieokreślony, polegających na możliwości korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.  Użytkownik ma prawo do rezygnowacji w każdej chwili ze świadczonych przez DANPOL s.c.usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
 2. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto, uzupełnić je zgodnie ze stanem rzeczywistym o następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany numer  NIP.
 3. Wskazane w § 3 ust. 2  powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Otrzymane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują w szczególności kto będzie stroną umowy sprzedaży w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto adres wskazany w danych kontaktowych poczytuje się w razie wątpliwości za adres do doręczeń zakupionego towaru. Podanie przez Użytkownika danych osób trzecich, niebędących stroną umowy, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik dysponuje uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych w tym celu. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora za wynikłe stąd szkody.    
 5. Podanie  innych danych  niż wskazane w § 3  ust. 2, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia, jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.     
 6. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.    
 7. Użytkownikow nie jest uprawniony do korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadkach udostępnienia konta firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do konta. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.        

 

4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).    
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:    
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. B RODO, w tym w szczególności w celu:        

– utworzenia i zarządzania Kontem;    

– obsługi i realizacji Zamówienia;    

– przeprowadzenia procesu płatności;    

– zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;    

– rozliczenie usług świadczonych przez DANPOL s.c. jako Sprzedawcy w ramach serwisu;  

– obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;    

– nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);       

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. C RODO;    
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią, tj. art. 6 ust. Lit. F RODO, takich jak:

– archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną  danych osobowych;    

– obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;

– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;    windykacja należności;

  • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.        
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych, o których mowa w Dziale II § 3 ust. 2 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.    
 2. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie w celach innych niż wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu, tj. w szczególności w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm. Użykownik może w  szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od DANPOL s.c. lub innych podmiotów (za zgodą DANPOL s.c.), w tym informacji dotyczących produktów lub usług.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;      
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;      
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;      
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;      
 • prawo do przenoszenia danych;      
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności .        

 1. Z wyżej wskazanych uprawnień Użytkownik może skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na koncie Użytkownika lub zwrócić się korespondencyjnie na adres DANPOL s.c. z siedzibą przy ul. Wielbarskiej 15, 12-100 Szczytno. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez DANPOL s.c danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w  § 4 ust. 6 , powoduje iż dalsze świadczenie usług przez DANPOL s.c. jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
 2. DANPOL s.c. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w celu określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.      
 3. W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:        
 • wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.      
 • firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.      
 • producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.
 1. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom. Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia do Administratora z żądaniem przedstawienia wykazu podmiotów, którym jego dane osobowe zostały udostępnione w celu prawidłowego wykonania umowy.           

 

Dział III

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU danpol.eu , ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE

   

1 Zasady ogólne

 1. DANPOL s.c.  umożliwia Użytkownikom  zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. W ramach serwisu danpol.eu oferowane są do sprzedaży różnego rodzaju materace i akcesoria, takie jak poduszki, podkłady higieniczne, prześcieradła, stelaże, maty.       

 

2  Oferta sprzedaży

 1. Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez DANPOL s.c. do wszystkich Użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w ofercie towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
 2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności  zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest według dni roboczych.

    

3  Zamówienie

 1. Użytkownik, który wyraża wolę przyjęcia oferty, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka”, następnie „Przejdź do kasy” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.        
 2. Zamówienie stanowi informacje wskazującą Użytkownikowi jaka będzie treść umowy i jej podstawowe założenia.. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik może zapoznać się ze sposobem płatności oraz uzyskać informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.     

 

4  Przyjęcie oferty, Sprzedaż, Realizacja zamówienia

 1. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia – poprzez wybór („kliknięcie”) na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Kupuję i płacę”, w wyniku czego na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie – adres poczty elektronicznej – wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o złożeniuiokreślonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również potwierdzenie zamówienia wygenerowane przez pracownika DANPOL s.c. z systemu sprzedażowego w formacie PDF. Od tego momentu wiążąca oferta znajduje się na tym potwierdzeniu.    
 2. Wszelkie zmiany w zamówieniu oraz jego anulowanie będzie odbywało się w kontakcie z pracownikiem DANPOL s.c. na ostatnim potwierdzeniu zamówienia.
 3. Zamówienie od Kupującego może być także przyjęte przez pracownika Sprzedającego, drogą telefoniczną lub mailową, a następnie pracownik może wprowadzić je do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedający decyduje, czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić, czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną wygenerowane potwierdzenie zamówienia.      
 4. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej uregulowanej przepisami  art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.   

 

5 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Kupujący, który jest konsumentem, ma prawo w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą,  do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1.  
 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.      

 

5a Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w Dziale III § 5 nie przysługuje Kupującemu w przypadkach o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:
 • umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego. Dotyczy to w szczególności wykonania  materaców na wymiar inny niż standardowy.
 • Umów na zakup materaców, poduszek, prześcieradeł i innych towarów związanych z higieną, których opakowanie chroniące zostało zdjęte lub uszkodzone przez kupującego.    

 

6 Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego towaru

 1. Sprzedajacy zobowiązuje się dostarczyć towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi.
 3. W terminie wskazanym w § 6 ust. 3 Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady sprzedanego towaru. Jeżeli Użytkownik zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 4. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Użytkownikowi przysługują ponadto następujące uprawnienia:
  • złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia,
  • żądanie wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.  

Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

 1. W przypadku, w którym zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja – Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.                       

 

Dział  IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 Rozwiązanie umowy oraz usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik posiadający konto w serwisie danpol.eu może je w każdym czasie usunąć poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W konsekwencji powyższego umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a konto Użytkownika zostaje usunięte.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w Dziale IV § 1 ust.1, Administrator  potwierdzi usunięcie konta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail). Administrator jest uprawniony do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie, jeżeli dysponuje w tym celu uzasadnionymi podstawami, w szczególności dla ochrony interesów, praw i wolności, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich.
 3. Z ważnych przyczyn oraz w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z konta przez okres 3 lat Administrator może usunąćkonto Użytkownika. O zamiarze usunięcia konta Administrator informuje Użytkownika drogą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail), zakreślając Użytkownikowi odpowiedni termin na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Informacja powyższa stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni będzie równoznaczny z brakiem sprzeciwu w tym zakresie, w konsekwencji czego dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (za wypowiedzeniem Administratora) oraz usunięcia konta Użytkownika.      

 

2 Prawo właściwe i spory

 1. Prawem właściwym dla realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a DANPOL s.c., której przedmiotem są usługi świadczone przez DANPOL s.c. na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisy RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez DANPOL s.c. będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy dla siedziby DANPOL s.c., a w przypadku gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.               

 

3 Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://danpol.eu/regulamin/ z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF (link).       
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej. Danpol s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 3. Zmieniony Regulamin staje się wiążący dla zarejestrowanego Użytkownika, który nie zrezygnuje  z konta przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu, która powinna wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.   
 4. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną oraz usunięciem konta Użytkownika. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.       
 5. Danpol s.c zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny.
 6. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny, w trybie określonym w Regulaminie.      
 7. W przypadku złożenia przez Danpol s.c oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz uprawnia Danpol s.c. do niezwłocznego usunięcia konta i profilu Użytkownika. Usunięcie konta skutkuje utratą dostępu Użytkownika do historii zamówień, rabatów i promocji z poziomu konta Użytkownika. Użytkownik może uzyskać dostęp do historii zamówień, przez okres, w którym Administrator jest uprawniony do przechowywania tych danych, kontaktując się bezpośrednio z Danpol s.c.      
 8. Danpol s.c. oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.      
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.    

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  – załącznik nr 1

…………………., dn. ………………….   

…………………………………………  

…………………………………………  

imię, nazwisko i adres konsumenta  

……………………………………  

……………………………………  

……………………………………  

……………………………………  

nazwa i adres Sklepu     

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ    

Oświadczam, że zgodnie z  przepisami ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U.z 2014 r., poz. 827), odstępuję od umowy nr  (nr paragonu, faktury, WZ) ………….. zawartej dnia ……………………….., dotyczącej zwrotu towaru/usługi…………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ………………………….. słownie: …………………………………………………………………… na rachunek bankowy o numerze ……………………………………………………………………………………….

 

……………………

Podpis